Giới thiệu chung

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hoà

Ngày đăng: 18/12/2013
I.    QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (tên tiếng Anh: Khanh Hoa Development Project Management Unit, viết tắt KHANH HOA DPM hoặc KDPM) thành lập dựa trên sự kế thừa và phát triển từ Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang hình thành từ năm 2006. Chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức, hoạt động của Ban QLDA thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hoà số 2203/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 "Về việc điều chỉnh chức năng và đổi tên Ban Quản lý dự án Cải thiện Vệ sinh Môi trường thành phố Nha Trang thành Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa" và số 2204/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 "Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa".

II.    CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa thực hiện chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định Điều 63 Luật Xây dựng 2014 và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định.

- Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các sở, ban, ngành có liên quan.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư và làm chủ đầu tư theo quy định đối với: các dự án đầu tư khu vực tỉnh Khánh Hoà; các dự án đầu tư phát triển đô thị theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hoà; các dự án ODA theo Hiệp định với các nhà tài trợ và các dự án khác do UBND tỉnh giao.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 68, 69 Luật Xây dựng 2014 và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị;

c) Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị;

d) Tổ chức quản lý hoặc thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án trong khu vực phát triển đô thị có sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao;

đ) Theo dõi giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị;

g) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị được giao quản lý;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trong phạm vi khu vực phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý, điều hành dự án đầu tư và xử lý các vấn đề liên quan theo thông lệ quốc tế và hiệp định có liên quan đã được Chính phủ Việt Nam ký kết với nhà tài trợ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án được giao.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn quản lý dự án về đầu tư và xây dựng công trình, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn đấu thầu và xét thầu và các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc uỷ quyền.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Lãnh đạo Ban QLDA:

+ Giám đốc: Ông Châu Ngô Anh Nhân

+ Phó Giám đốc: Ông Hồ Tấn Quang + Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Như Nguyện

- Phòng Tài chính:

+ Trưởng phòng: Ông Huỳnh Tuấn Võ

- Phòng Kỹ thuật:

+ Phó Phụ trách phòng: Ông Trần Minh Đức

+ Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Quốc Dũng

- Phòng Phát triển Dự án

+ Trưởng phòng: Ông Trương Cao Huy Vũ

- Phòng Tổ chức Hành chính:

+ Phó Phụ trách phòng: Ông Đặng Hồng Tuấn

IV.    LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 204 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 084 58 3562 204 - Fax: 084 58 3562 203

Email: kdpm@khanhhoa.gov.vn - Website: nhatrangxanhsachdep.vn

Xem thêm các quyết định:
- Quyết định số 2203
- Quyết định số 2204

Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Ban Quản lý dự án Phát triển...
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hoà (tên tiếng Anh: Khanh Hoa...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Hai, 23/10/2017
Nhiệt độoC
5
411.017