Các Quyết định của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 23/10/2017
1. Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 04/01/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

2. Quyết định số 03a/QĐ-BQL ngày 06/01/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

3. Quyết định số 21/QĐ-BQL ngày 08/03/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

4. Quyết định số 63/QĐ-BQL ngày 14/07/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

5. Quyết định số 76/QĐ-BQL ngày 22/8/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

6. Quyết định số 82/QĐ-BQL ngày 01/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy chế Quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017.(Đính kèm Quyết định)

7. Quyết định số 95/QĐ-BQL ngày 27/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa Quyết định Nội quy, Quy chế tiếp công dân. (Đính kèm Quyết định)

8. Quyết định số 99/QĐ-BQL ngày 29/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Nội quy sử dụng tiết kiệm điện của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

9. Quyết định số 100/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình lưu trữ hồ sơ nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

Quyết định số 101/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

10. Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

11. Quyết định số 104/QĐ-BQL ngày 04/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành các quy trình chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, thủ tục giao dịch, phục vụ khách hàng, đối tác được đơn giản hóa, hợp lý hóa của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đối với các dự án quản lý qua hình thức ủy thác. (Đính kèm Quyết định)

12. Quyết định số 105/QĐ-BQL ngày 04/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định, Quy chế về thái độ, trách nhiệm, Quy trình thủ tục giao dịch phục vụ khách hàng của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

13. Quyết định số 135A/QĐ-BQL ngày 14/11/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình Quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án. (Đính kèm Quyết định)

14. Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 30/11/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình thanh toán các hợp đồng (xây lắp, tư vấn) của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án. (Đính kèm Quyết định)

15. Quyết định số 80/QĐ-BQL ngày 20/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. (Đính kèm Quyết định)

16. Quyết định số 123/QĐ-BQL ngày 13/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế xử lý Đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định và Quy chế)

         * Đính kèm Quy trình (Xem tại đây).

17. Quyết định số 83/QĐ-BQL ngày 21/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch. (Đính kèm Quyết định và Quy chế)

18. Quyết định số 124/QĐ-BQL ngày 14/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch. (Đính kèm Quyết định)

19. Quyết định số 89/QĐ-BQL ngày 07/9/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình tuyển dụng viên chức của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
          * Đính kèm:

          - Quyết định;

          - Quy trình.

20. Quyết định số 62A/QĐ-BQL ngày 03/7/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

21. Quyết định số 37A/QĐ-BQL ngày 07/5/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

22. Quyết định số 38A/QĐ-BQL ngày 11/5/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Đính kèm Quyết định)

23. Quyết định số 86/QĐ-BQL ngày 27/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án.
          * Đính kèm:

          - Quyết định;

          - Quy trình.

24. Quyết định số 116/QĐ-BQL ngày 18/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

25. Quyết định số 117/QĐ-BQL ngày 22/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định đảm bảo an toàn thông tin cho Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
   
           * Đính kèm:

           - Quyết định;

           - Quy định.   

26. Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 24/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định đảm bảo an toàn thông tin số, an ninh mạng thông tin của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

           * Đính kèm:

           - Quyết định;

           - Quy định.

27. Quyết định số 130/QĐ-BQL ngày 26/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy trình Quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án.
          
           * Đính kèm:
          
           - Quyết định;
      
           - Quy trình.

28. Quyết định số 128/QĐ-BQL ngày 23/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa V/v Rà soát, đơn giản hóa, hợp lý hóa Quy trình thủ tục giao dịch, phục vụ khách hàng của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2018. (Đính kèm Quyết định)

29. Quyết định số 124/QĐ-BQLDA ngày 14/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa V/v Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch. (Đính kèm Quyết định)

           * Đính kèm:
         
           - Quy trình;

           - Biểu mẫu 1;
          
           - Biểu mẫu 2;

           - Biểu mẫu 3.

30. Quyết định số 101/QĐ-BQL ngày 27/9/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy trình thanh toán hợp đồng xây lắp, tư vấn của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

           * Đính kèm:
          
           - Quyết định;

           - Quy trình.

          
31. Quyết định số 129/QĐ-BQL ngày 26/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy trình thủ tục điều hành nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
            
          * Đính kèm:
  
          - Quyết định;

          - Quy trình.

32. Quyết định số 147/QĐ-BQL ngày 28/12/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt: dự án, thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
            
          * Đính kèm:
         
          - Quyết định;

          - Quy trình;

          - Biểu mẫu.
       

33. Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 28/12/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kế hợp đồng của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
            
          * Đính kèm:
  
          - Quyết định;

          - Quy trình.

34. Quyết định số 64/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa.

         * Đính kèm:

         - Quyết định số 64/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển;
          
         - Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

35. Quyết định số 65/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa.

         * Đính kèm:

         - Quyết định số 65/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển;
       
         - Quyết định số 1736/QĐ-UBND này 05/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

36. Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 16/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        * Đính kèm:

        - Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 16/10/2018;

        - Quy chế.

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Chiến lược, định hướng, quy...
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA...
Công văn số 1155/BQL-QLDA1...
Công văn số 1155/BQL-QLDA1 ngày 29/10/2019 của Ban QLDA Phát triển...
Công điện về việc triển khai...
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về...
Phân luồng giao thông phục vụ...
Phân luồng giao thông phục vụ thi công cống thoát nước mưa trên đường...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Tư, 13/11/2019
Nhiệt độoC
11
904.944