Các Quyết định của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 23/10/2017
1. Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 04/01/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

2. Quyết định số 03a/QĐ-BQL ngày 06/01/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

3. Quyết định số 21/QĐ-BQL ngày 08/03/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

4. Quyết định số 63/QĐ-BQL ngày 14/07/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

5. Quyết định số 76/QĐ-BQL ngày 22/8/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

6. Quyết định số 82/QĐ-BQL ngày 01/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy chế Quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017.(Đính kèm Quyết định)

7. Quyết định số 95/QĐ-BQL ngày 27/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa Quyết định Nội quy, Quy chế tiếp công dân. (Đính kèm Quyết định)

8. Quyết định số 99/QĐ-BQL ngày 29/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Nội quy sử dụng tiết kiệm điện của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

9. Quyết định số 100/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình lưu trữ hồ sơ nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

Quyết định số 101/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

10. Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

11. Quyết định số 104/QĐ-BQL ngày 04/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành các quy trình chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, thủ tục giao dịch, phục vụ khách hàng, đối tác được đơn giản hóa, hợp lý hóa của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đối với các dự án quản lý qua hình thức ủy thác. (Đính kèm Quyết định)

12. Quyết định số 105/QĐ-BQL ngày 04/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định, Quy chế về thái độ, trách nhiệm, Quy trình thủ tục giao dịch phục vụ khách hàng của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

13. Quyết định số 135A/QĐ-BQL ngày 14/11/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình Quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án. (Đính kèm Quyết định)

14. Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 30/11/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình thanh toán các hợp đồng (xây lắp, tư vấn) của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án. (Đính kèm Quyết định)

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày...
Ngày 11-6, tại Nha Trang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh...
Thông báo về việc di dời mồ mả...
Kế hoạch Về việc di dời mồ mả vắng chủ tại nghĩa trang Lò Gạch bị...
Quyết định số 1640/QĐ-UBND...
Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND thành phố Nha Trang...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Hai, 18/06/2018
Nhiệt độoC
9
522.963