Thông tin đấu thầu

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.21)

Ngày đăng: 31/08/2017
* Assignment Title: Consultant for survey, detailed design and bidding documents for Component 2 and remaining works of component 1.
* Reference No: NT - 1.21
* Attached file: NT-1.21 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.21).pdf
Khanh Hoa development project management unit
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Bảy, 24/03/2018
Nhiệt độoC
6
476.584