Thông báo

Thông báo số 355/TB-HĐBT ngày 30/10/2017 của HĐBT HT,TĐC về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư XD CSHT khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang (Đợt 14-05 trường hợp).

Ngày đăng: 02/11/2017
Thông báo số 355/TB-HĐBT ngày 30/10/2017 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng CSHT khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang (Đợt 14-05 trường hợp).

                                                        
 Đính kèm Thông báo./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 10/12/2018
Nhiệt độoC
9
631.222